Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập là một dịch vụ then chốt của Công ty luật BFSC. Với sự hiểu biết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, BFSC đã phát triển các dịch vụ pháp lý đa dạng từ dịch vụ tư vấn quản trị pháp lý chung của các công ty cho đến dịch vụ tư vấn hoạt động chuyên ngành.

Các kinh nghiệm về tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập của BFSC gồm có:

Góp vốn, huy động vốn và quản lý vốn, tài sản của doanh nghiệp

Góp vốn, huy động vốn và quản lý vốn, tài sản là một hoạt động xương sống của doanh nghiệp. BFSC đã có kinh nghiệm tư vấn hợp đồng đăng ký góp vốn, hợp đồng đăng ký mua cổ phần. Chúng tôi cũng đã tư vấn định giá và quản trị việc góp vốn, thanh toán tiền mua cổ phần. Hơn nữa, chúng tôi đã tư vấn các hoạt động đầu tư và các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tiếp đến, chúng tôi đã tư vấn huy động vốn, phát hành chứng khoán để huy động vốn. Ngoài ra, chúng tôi đã tư vấn quản lý tài sản và giao dịch về tài sản của doanh nghiệp.

Tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, quản lý doanh nghiệp đặc biệt có ý nghĩa đối với công ty cổ phần, nhóm công ty. BFSC có kinh nghiệm tư vấn hoàn thiện thỏa thuận cổ đông, điều lệ và các quy chế công ty. Chúng tôi cũng đã tư vấn hoàn thiện quy chế HĐQT, BKS công ty cổ phần. Chúng tôi cũng đã tư vấn kỳ họp cổ đông của công ty đại chúng. Các kinh nghiệm của chúng tôi cũng bao gồm quản trị pháp lý doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty.

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm hoạt động cổ phần hóa, chuyển đổi, tái cơ cấu các khoản nợ. BFSC đã có kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần và cổ phần hóa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc dự án. Hoạt động tái cấu trúc chủ yếu bao gồm hoạt động chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Chúng tôi đã tư vấn nhiều giao dịch chuyển nhượng cổ phần, vốn góp cho mục đích tái cấu trúc.

Mua bán sáp nhập

Mua bán sáp nhập là dịch vụ được BFSC chú trọng phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu. BFSC đã có kinh nghiệm tư vấn các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, dự án. Các giao dịch đã thực hiện gồm chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần vốn góp, đất đai và tài sản dự án. Trong đó bao gồm chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Chúng tôi đã tư vấn giao dịch chia, tách, sáp nhập, hợp nhất gắn với việc chuyển giao dự án.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư là dịch vụ được BFSC chú trọng phát triển và được khách hàng đánh giá tích cực. BFSC đã tư vấn hoạt động đầu tư tại Việt Nam gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất. Chúng tôi đã tư vấn hoạt động đầu tư do nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất. Kinh nghiệm của chúng tôi còn là hoạt động đầu tư theo thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chúng tôi đã tư vấn dự án đầu tư theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chúng tôi sẵn có kinh nghiệm với nhà đầu tư nước ngoài trong thủ tục góp vốn, mua cổ phần. Và có kinh nghiệm với hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) cũng đã được BFSC thực hiện.

BFSC đã có kinh nghiệm điều chỉnh dự án theo thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chúng tôi cũng đã tư vấn điều chỉnh dự án khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án. Hoạt động tư vấn còn bao gồm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

BFSC đã tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ dự án. Một số trong đó là dự án khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản và nhà ở. Ngoài ra, còn có các dự án hoạt động về sản xuất và thương mại, dịch vụ. Chiếm đa số là cho mục đích chuyển nhượng tài sản cố định trên đất và quyền sử dụng đất.

Tư vấn hợp đồng, giao dịch

Tư vấn hợp đồng là dịch vụ khẳng định vị trí của BFSC trên thị trường dịch vụ pháp lý. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tư vấn đa dạng và chuyên sâu từ các hợp đồng đăng ký góp vốn, đăng ký mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp, dự án cho đến các hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp dự án, bao gồm:

Hợp đồng mua bán sáp nhập, doanh nghiệp và đầu tư

Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng vay vốn, hợp đồng đầu tư. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; quyền mua cổ phần, phần vốn góp. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản dự án, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án. Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư. Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập dự án, hợp nhất dự án.

Chúng tôi đặc biệt có kinh nghiệm trong các thủ tục về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, bất động sản, khoáng sản trong các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc chuyến nhượng cổ phần, phần vốn góp có mục đích mua bán sáp nhập liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền khai thác khoáng sản hoặc quyền phát triển dự án.

Hợp đồng xây dựng

BFSC đã tư vấn hợp đồng thi công xây dựng của nhà thầu trong dự án đầu tư công. Ngoài ra còn có kinh nghiệm tư vấn hợp đồng liên danh giữa các nhà thầu, hợp đồng thầu phụ. Chúng tôi đã tư vấn hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng dự án (hợp đồng EPC). Chúng tôi cũng đã tư vấn các hợp đồng của các hợp phần dự án thi công xây dựng khác. Bao gồm hợp đồng cung ứng vật liệu và lắp đặt máy móc thiết bị. Cùng với đó là các hợp đồng EC, hợp đồng EP, hợp đồng PC.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

BFSC đã có kinh nghiệm tư vấn các hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chúng tôi cũng đã tư vấn hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng để kinh doanh bất động sản. Ngoài ra còn tư vấn hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng để kinh doanh bất động sản. Chúng tôi cũng đã tư vấn hợp đồng mua bán nhà ở. Chủ yếu là các hợp đồng góp vốn dự án để được quyền mua nhà ở trong các dự án.

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Kinh nghiệm chủ yếu của BFSC là hợp đồng nguyên tắc cho các giao dịch mang tính thường xuyên. Ngoài ra còn có các hợp đồng mua bán một lần, hợp đồng đại lý và hợp đồng dịch vụ.

Tư vấn thuế và tư vấn lao động

Tư vấn thuế

Kinh nghiệm tư vấn thuế chủ yếu của BFSC là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Trong đó phần lớn liên quan đến hoạt động đầu tư, góp vốn và giao dịch mua bán sáp nhập. Ngoài ra còn có vấn đề thuế của hoạt động chi trả lương thưởng cho nhân sự quản lý.

Tư vấn lao động

Kinh nghiệm tư vấn lao động của chúng tôi chủ yếu về thuê nhân sự quản lý. Ngoài ra còn là các vấn đề về lao động khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, dự án. Phần lớn các tư vấn của chúng tôi là để phục vụ cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Đào tạo pháp lý ngắn hạn

BFSC cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý ngắn hạn cho doanh nghiệp. Chúng tôi thiết kế và xây dựng các chương trình đào tạo riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập

Các luật sư của BFSC có kinh nghiệm trong cả hoạt động tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của BFSC cũng có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật sư của BFSC cũng có kinh nghiệm làm việc với tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập

BFSC cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp theo hợp đồng tư vấn vụ việc. Khá nhiều doanh nghiệp, dự án sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo hợp đồng tư vấn thường xuyên.

BFSC | Hãng Luật Về Doanh Nghiệp, Sáp Nhập Và Mua Lại | Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Sáp Nhập Và Mua Lại 

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com