Vốn và chứng khoán

Dịch vụ tư vấn vốn và chứng khoán

Dịch vụ tư vấn vốn và chứng khoán là một dịch vụ trọng tâm của BFSC và đang được tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tư vấn hoạt động vay vốn và thu xếp vốn thực hiện dự án. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán, niêm yết chứng khoán. Các kinh nghiệm tư vấn thị trường vốn và chứng khoán của Công ty luật BFSC gồm có:

Dịch vụ tư vấn thị trường vốn

Dịch vụ tư vấn thị trường vốn của BFSC gồm vay vốn, đầu tư, phát hành trái phiếu. Các kinh nghiệm chủ yếu của BFSC là đàm phán giao dịch vay, vay hợp vốn, giao dịch tài trợ. Bao gồm hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, hợp đồng dự án và các thỏa thuận có liên quan. Các khoản vay chủ yếu liên quan đến dự án hạ tầng, năng lượng của hoạt động đầu tư công. BFSC cũng có kinh nghiệm đối với khoản vay cho dự án hạ tầng của phương thức công tư (PPP).

Chúng tôi cũng đã tư vấn phát hành trái phiếu để huy động vốn thực hiện dự án. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ. Kinh nghiệm của BFSC cũng bao gồm chào bán chứng khoán cho các cổ đông, nhà đầu tư chiến lược.

Chúng tôi cũng đã tư vấn hợp đồng đầu tư, hợp đồng góp vốn cho các dự án khởi nghiệp. Bao gồm việc hoán đổi khoản đầu tư thành cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp. Trong một số giao dịch, hoạt động này còn gồm các thỏa thuận thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản.

Dịch vụ tư vấn chứng khoán

Dịch vụ tư vấn chứng khoán của BFSC bao gồm tư vấn phát hành và tư vấn niêm yết. Các kinh nghiệm tư vấn của BFSC chỉ bao gồm các hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng. Chủ yếu là hoạt động chào bán để huy động vốn, tăng vốn điều lệ, hoán đổi khoản nợ. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tư vấn chào bán chứng khoán cho mục đích mua bán sáp nhập.

Các kinh nghiệm tư vấn chứng khoán của BFSC còn bao gồm hoạt động chào mua công khai. Chúng tôi đã từng tư vấn cho khách hàng về phương án niêm yết chứng khoán trên HNX, HSX hoặc UpCom. Các kinh nghiệm của BFSC cũng liên quan đến các hoạt động thông báo công ty đại chúng, công bố thông tin, quản trị pháp lý công ty đại chúng.

BFSC đã có kinh nghiệm tư vấn cổ phần hóa gắn với việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Kinh nghiệm tư vấn này gắn liền với các thủ tục về thuế, lao động, doanh nghiệp và chứng khoán. Chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm xử lý các vấn đề về quyền sử dụng đất, vốn, tài sản nhà nước khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập công ty đại chúng

Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập công ty đại chúng của BFSC chủ yếu bao gồm hoạt động chào bán trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, chào bán cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ, chào mua công khai. Các kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm tư vấn giao dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý. Trong một số giao dịch đã tiến hành, chúng tôi cũng đảm nhiệm việc thu xếp vốn cho giao dịch.

BFSC | Hãng Luật Về Doanh Nghiệp, Sáp Nhập Và Mua Lại | Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp | Luật Sư Tư Vấn Sáp Nhập Và Mua Lại 

Switch The Language

  ADDRESS

  Phòng 509, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com