XÂY DỰNG

Xây dựng  

Xây dựng là một lĩnh vực quan trọng và nổi bật xuyên suốt quá trình hoạt động của BFSC. Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, ban đầu chủ yếu là các doanh nghiệp thi công xây dựng các dự án đầu tư công và sau đó là doanh nghiệp thi công xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn tư nhân, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.  

Chúng tôi đã tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng trong các tình huống pháp lý liên quan đến liên danh, đấu thầu, hợp đồng dự án, hợp đồng xây dựng và các hợp đồng thầu phụ.  

Chúng tôi đã tư vấn hợp đồng dự án của dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP và dự án đầu tư tư nhân. Các tư vấn của chúng tôi cũng liên quan đến các hợp đồng liên danh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tổng thầu (EPC), hợp đồng EP, hợp đồng EC, hợp đồng PC, hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt, hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.  

Chúng tôi tư vấn thu xếp vốn cho nhà đầu tư dự án và nhà thầu xây dựng để thực hiện các hoạt động xây dựng dự án. Chúng tôi đã tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục quyết toán, thanh toán và điều chỉnh hợp đồng dự án.  

Các kinh nghiệm tiêu biểu của BFSC trong lĩnh vực xây dựng gồm có:  

Tư vấn cho một nhà thầu xây dựng trong các thủ tục lựa chọn nhà thầu dự án, đàm phán ký kết hợp đồng dự án của các dự án đầu tư công, chủ yếu liên quan đến dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng công cộng sử dụng vốn đầu tư công.  

Tư vấn cho một nhà thầu xây dựng về hợp đồng liên danh, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng EP, hợp đồng EC, hợp đồng PC và các hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị trong các dự án xây dựng trong toàn bộ quá trình thực hiện một dự án đầu tư xây dựng kho và cảng bốc dỡ hàng hóa.  

Tư vấn cho chủ đầu tư dự án thủy điện trong giai đoạn đàm phán các hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp và lắp đặt, bảo trì thiết bị của một dự án thủy điện. 

Tư vấn cho nhà thầu xây dựng trong việc thu xếp khoản vay tại Ngân hàng thương mại để thực hiện dự án xây dựng kho và cảng bốc dỡ hàng hóa.  

Switch The Language

  ADDRESS

  Tầng 6  Tòa nhà Zen (Zen Tower), Số12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  TEL

  (024) 7108 2688

  HOTLINE

  (0906) 199 119

  EMAIL

  [email protected]

  WEBSITE

  www.bfsc-law.com